โคลงอักษรสามหมู่ 2 โดย พระศรีมโหสถ

โคลงอักษรสามหมู่ 2 (จบ)

บัวบึงตุมตุ่มตุ้ม กลางตม
สูงส่งทงทานลม ล่มล้ม
แมลงเม้าเม่าเมาฉม ชมซราบ
รูรู้รู้ริมก้ม พาดไม้ไซรรอ

ภูมรารองร่องร้อง ชมกัน
วิงวู่พรูมาปัน ปั่นปั้น
ลางร้างร่างรางผัน เร่เริ่ม
รอยร่อยร้อยรังขั้น นิ่มไว้ในรวง

มือลิงแบแบ่แบ้ เมียงชาย
โจนจู่ชูฉวยบาย บ่ายบ้าย
กินไบไบ่ไบ้ขลาย เป็นโภชน์
ซุมซุ่มซุ้มยามช้าย ซ่อนซ้อนนอนใน

ลิงยียำย่ำย้ำ ดวงชราม
สุกห่ามตามกาลยาม ย่ามย้าม
เสือร้ายร่ายรายตาม โคคล่ำ
คางค่างค้างโจนข้าม ค่าไม้ไปมา

โคแดงแรงแร่งแร้ง รุยราย
จับไผ่ไทรเทริงหวาย หว่ายหว้าย
ควายเสี้ยวเสี่ยวเสียวปลาย เขาโค่ง
หวงห่วงห้วงน้ำก้าย เกี่ยวเกี้ยวเครียมครึม

ไก่แกมหญองหญ่องหญ้อง รายรุย
เอยนมี่ชนีครางหุย หุ่ยหุ้ย
พ่านฟ้องฟ่องฟองลุย ชลเชี่ยว
หือหื่อหื้อผีหวุ้ย หว่ายร้องขะนองไพร

เอลาไลไล่ไล้ เลียเหลียว
ส้าหินบินฉวยเหญียว เหญี่ยวเหญี้ยว
สารส้างส่างสางเทียว โทลท่อง
สุมสุ่มสุ้มไม้เอี้ยว ราบร้าคากิน

เดิรดินดาลด่านด้าน โดยทาง
เสือไล่ไซ้ซอนหาง ห่างห้าง
แฝงฟุ้งฟุ้งฟุงกวาง วาวิ่ง
รนร่นร้นคนช้าง ซอกซุ้มรุมหา

ชายชวนสองส่องส้อง แสวงกัน
เสื้อเสื่อเสือสราวทัน คว่างคว้า
คุบค้นค่นคนสัน คูคลาศ
ซอนซ่อนซ้อนแหล่นหล้า เหนื่อยเน้งเลงแลง

หางนางลาล่าล้า พเนจร
เอยนย่พจำบังออน อ่อนอ้อน
เดิรเคียวเคี่ยวเคี้ยวหอน หาเพื่อน
ฟันฟั่นฟั้นเนื้อก้อน คายเว้เร่กิน

เลงแลยางย่างย้าง ชุมชิง
ปลาเปลี่ยนเวียรไวดิง ดิ่งดิ้ง
ซิ้วซ้องซ่องซองพริง พรูพราศ
บ้างบ่างบางน้ำกลิ้ง โลดคว้าค่าคาย

ลงรอนำน่ำน้ำ กงกัน
ยับย่อยลอยเป็นบัน บั่นบั้น
รุนค้ำค่ำคำหยัน ไพเพิด
คลองคล่องคล้องไม้กั้น เกี่ยวค้อนฟอนฟู

กาน้ำดำด่ำด้ำ ชนางแฝง
หนองเหือดเดือดดินรแหง แห่งแห้ง
ไซ้สี้สี่สีแขวง พรูพราศ
สุ้มสุ่มสุมทุมแร้ง ร่อนรู้ดูไกล

คิดราคาค่าค้า ปูปลา
คลุมคลื่นฝืนเรือชา ช่าช้า
เสียกล้องกล่องกลองกา ภานโภชน์
ยานย่านย้านยังช้า ช่องน้ำลำทาง

โดย พระศรีมโหสถ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s