โคลงอักษรสามหมู่ 1 โดย พระศรีมโหสถ

โคลงอักษรสามหมู่ 1

พลพฤนท์จนจ่นจ้น ทวนทิว
เหินโห่โยธากริว กริ่วกริ้ว
พัวพ้องพ่องพองปลิว เปลววาบ
โอโอ่โอ้ฬารหลิ้ว ลี่ล้ำฦๅหาย

เสนาสูสู่สู้ ศรแผลง
ยิ่งค่ายทลายเมืองแยง แย่งแย้ง
รุกร้นร่นรนแรง ฤทธิ์รีบ
ลวงล่วงล้วงวังแว้ง รวบเร้าเอามา

ขุนหารหันหั่นหั้น โอนเอา
ฮึงเฮยเวยชาวเรา เร่าเร้า
จรีสั้นสั่นสันเบา ลิวโลด
ลางล่างล้างเมืองเข้า ทุ่มทู้กรูไป

พรียพลรนร่นร้น พลเขา
ปีนป่ายทลายทลวงเผา เผ่าเผ้า
สท้านท่านทานเรา ดูยาก
ลอมล่อมล้อมฟางเข้า จ่อข้ายขจายลง

อยามนต์พนพ่นพ้น ฉมวยฉมำ
ยิงยืนปืนเปลวดำ ด่ำด้ำ
แยงย้อยย่อนยอนพลำ เทรทรวด
เข้าเข่าเขาล้มขว้ำ ม่วยม้วยกวยแกว

เมืองนะคอนค่อนค้อน คัดทวาร
ขุดเขื่อนเลือนลำตาล ต่านต้าน
คึกค้นค่นคนหาร หาทั่ว
ซอนซ่อนซ้อนซับบ้าน แย่งยื้อฤๅหลอ

ลวนลามลวงล่วงล้วง กินมัน
ขันแข่งแวงวาวกัน กั่นกั้น
ปืนก้องก่องกองควัน เพลิงพลุ่ง
รวมร่วมร้วมรุมฟั้น เฟื่องฟุ้งฟุงเมือง

นายกองกูกู่กู้ แพรไหม
เย็บล่วมนวมข่าบไถ ไถ่ไถ้
ยามเช้าเช่าเชาไทล แหลนโล่ห์
แทงแท่งแท้งเราให้ เรื่องรู้พรูหนี

ฤทธิราญรอนร่อนร้อน ทุกเมือง
บุญแบ่งแจงจอมเลือง เลื่องเลื้อง
รู้เรื้องเรื่องเรืองเปลือง แปลนโลกย์
แม้นแม่นแมนมาเสื้อง ต่อตั้งพังหนี

ยูงยางเปลาเปล่าเปล้า เขียวขำ
เรียมรมลมชวยลำ ล่ำล้ำ
ใบก้านก่านกานอำ พรเพริศ
คลุมคลุ่มคลุ้มง่าง้ำ ฉ่าชื้อฦๅเสีย

รังกาแกแก่แก้ กินหลัง
แม่พ่อพอมายัง ยั่งยั้ง
แร้งรุ้งรุ่งรุงรัง เร่ร่อน
รานร่านร้านแฟงตั้ง ฉาบช้ำยำยี

จิบจับเจาเจ่าเจ้า รังมา
จอกจาบจั่นจรรจา จ่าจ้า
เค้าค้อยค่อยคอยหา เห็นโทษ
ซอนซ่อนซ้อนสริ้วหน้า นิ่งเร้าเอาขวัญ

นกน้อยยายย่ายย้าย หนีไฟ
สนสื่อฤๅปามไต ไต่ไต้
ยุงเย้าเย่าเยาไกว หางร่อน
เฟือยเฟื่อยเฟื้อยเอนไม้ โยกย้ายกรายตาย

เขาขันคูคู่คู้ เคียงสอง
เยื้องย่างนางยูงทอง ท่องท้อง
ทิวทุ้งทุ้งทุงมอง มัจฉราศ
เทาเท่าเท้ายางหย้อง เลียบลิ้มริมธาร

มุจลินท์ลิ่นลิ้น เลียชล
ไส้ใส่ใสเสียงกล จั่นแจ้ว
ขุ้มไข้ไข่ไขขน พองคลี่
ยุงยุ่งยุ้งย้ายแหว้ว หวี่หวู้พรูตอม

โดย พระศรีมโหสถ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s