นิราศธารทองแดง 2 โดย เจ้าฟ้ากุ้ง

นิราศธารทองแดง 2 (ต่อ)

เสือกระต่ายลายเขียนขีด ตัวกระจิดนิดกว่าแมว
อยู่ป่าตาบั้งแบ๊ว ขบกระตายแล้วแง้วคำราม

เสือกระต่ายลายขีดขั้น เปนแถว
กระจิดกว่าแมวเหมือนแมว ปากเขี้ยว
อยู่ป่าตาบั้งแบ๊ว มองหมอบ
ขบกระต่ายตายเดี้ยว ย่ำย้ำคำราม

กระจงกระจิดเตี้ย วิ่งเรี่ยเรี่ยน่าเอ็นดู
เหมือนกวางอย่างตาหู มีเขี้ยวน้อยสร้อยแนมสอง

กระจงกระจิดหน้า เอนดู
เดินร่อยเรี่ยงามตรู กระจ้อย
เหมือนกวางอย่างตาหู ตีนกีบ
มีเคี่ยวขาวน้อยช้อย แนบข้างเคียงสอง

ฝูงลิงใหญ่น้อยกระจุ้ย ชนีอุ่ยอุ้ยร้องหา
ฝูงค่างหว่างพฤกษา ต่างโจนไล่ไขว่ปลายยาง

ฝูงลิงยวบยาบต้น พวาหนา
ฝูงชนีมี่กู่หา เปล่าข้าง
ฝูงค่างหว่างพฤกษา มาสู่
ครอกแครกใส่ไขว่คว้าง โลดเลี้ยวโจนปลิว

ลิงลมชมเชยคู่ ขึ้นนั่งอยู่ผู้คนหมาย
ลมพัดบัดเดียวหาย พัดทิศใดไปตามลม

ลิงลมชมคู่ต้น ยางทราย
คนนั่งตั้งใจหมาย ยื่นกล้วย
ลมพัดบัดเดียวหาย วิววู่
พัดทิศใดไปด้วย ด่วนคล้าย ตามลม

ลิงจุ่นงุ่นเงื่องเซื่อง ค่อยกระเตื้องเงื่องคลาคลาน
หางสั้นมันงมงาน จับตัวไล่ได้ง่ายดาย

ลิงจุ่นงุนหง่อยหน้า ซมซาน
ค่อยกระเตื้องเงื่องคลาคลาน ร่ายไม้
หางสั้นมันงมงาน กินอยู่
จู่จับเอาตัวได้ ง่ายแท้ควรเห็น

ฝูงบ่างบ้างแดงด่าง ไต่หมากปรางบ้างแบนโผ
คนดูอยู่อะโข ย่อมทิ้งไล่ให้มันบิน

ฝูงบ่างแดงด่างบ้าง ตัวโต
ไต่หมากปรางแบนโผ แล่นไม้
คนดูอยู่อะโข เนืองนั่ง
ย่อมทิ้งยิงกระสุนให้ ผึ่งท้องแบนบิน

ตะกวดเหี้ยเมียเข้าไข่ ในโพรงไม้ได้เปนรัง
ตัวน้อยกระจ้อยหวัง รูปจรเข้เล่ห์เหมือนกัน

ตระกวดเหี้ยเมียเข้าไข่ ตื่นตรัง
โพรงไม้อยู่เปนรัง ด่วนดั้น
ตัวน้อยกระจ้อยหวัง ดูรูป
อย่างจรเข้เล่ห์นั้น ห่อนเพี้ยนเหมือนกัน

ลินแล่นแผ่นดินหลาย เห็นคนอายซ่อนหน้าตา
คนเขาเอาตัวมา ขดตัวไว้ไม่คลี่คลาย

ตัวลินเปนเกร็ดถั้ว กายา
หัวหางขดหน้าตา ซ่อนไว้
คนเขาเอาตัวมา ดูบ่อย
ยื้อคร่าแกะแคะได้ ไม่เขยื้อนคลาคลาย

ตัวตุ่นงุนคลาคลาน ได้อาหารเข้าในโพรง
ชอบกลต้นสำโรง เข้าเคล้าคู่อยู่เปนรัง

ตัวตุ่นค่อยเตื่องเต้น หลังโกง
ฉวยสัตว์เข้าในโพรง ไต่เต้า
ชอบกลต้นสำโรง รังร่ม
พาคู่เคียงคลาเคล้า อยู่ดี รวงรัง

ฝูงอ้นด้นแผ่นดิน กินรากไผ่ใบรวกผุย
ปล่องเห็นเปนขี้ขุย คุ้ยดินร่วงกลวงเปนโพรง

ฝูงอ้นด้นข่วนฟุ้ง ดินขจุย
รากไผ่ไม้รวกผุย กัดแหง้น
เห็นช่องปล่องดินขุย ขุดอยู่
ดินร่วงกลวงทางแหล้น ลอดเลี้ยวในโพรง

กระเห็นเต้นคล้ายคล้าย ลายพรอมแพรมแกมดำเหลือง
ไต่บนต้นหมากเฟือง ลูกสุกห่ามตามกันกิน

กระเห็นเต้นต่ายเหนื้อง มาเนือง
ลายด่างดำแกมเหลือง เล่าเหลื้อง
ไต่บนต้นหมากเฟือง กินเฟื่อง
หางด่องกิ่งไม้เปลื้อง คล่ำคล้ายชายคลาย

กระเอื้อยเลื้อยหางยาว ด่างดำขาวราวลูกอิน
สุกพร้อมย่อมมากิน เห็นเต้นไต่ไปตามกัน

กระเอื้อยเลื้อยพู่ห้อย หางยาว
ลูกอินกินเมื่อคราว แก่ต้น
รูปร่างด่างดำขาว เขียนขีด
ตื่นเต้นไต่ไปพ้น อยู่บ้างเบาบาง

กระแตไต่ไม้กระจ้อย ตัวน้อยน้อยโจนเรี่ยเรี่ย
โพรงปูอยู่กับเมีย หางพัวเรียวเที่ยวไปมา

กระแตไต่กิ่งน้อย ตามเมีย
ตัวกระจ้อยโจนเรี่ย ร่ายไม้
โพรงปรูอยู่เย็นเลีย โลมลุก
หางพู่เรียวเที่ยวไหล้ คู่เลี้ยวไปมา

ชมชมดรสกลิ่นกล้า หน้าเซี่ยมแสล้มแนมคู่เคียง
เล่าฤาชื่อชมดเชียง คนหานักมักตามรอย

ชมดเชียงเกลี้ยงกลิ่นกล้า หอมชวย
แชล่มคางหางพู่สวย เซี่ยมหน้า
ยืนคู่อยู่เคียงรวย รวยกลิ่น
คนตามถามชื่อข้า คงขึ้น ขายรอย

กระรอกหางพัวพู่ โพรงไม้อยู่คู่ไล่ตาม
หางสลวยละลวยงาม วิ่งไปมาน่าเอนดู

กระรอกหางพู่เหล้น ปลายมะขาม
โพรงไม้คู่อยู่ตาม โลดไหล้
หางสลวยละลวยงาม ขาวผ่อง
วิ่งไวไปมาให้ ชื่นหน้าเอนดู

ป้องข่างอย่างปึ้งก่า มาแปลกกันมันรู้บิน
เหนียงในใต้คางกิน อาหารได้ไป่รู้เลย

ป้องข่างอย่างปึ้งข่าคล้าย โดยถวิล
แปลกแต่รู้แบนบิน ไล่ขู้
เหนียงในใต้คางกิน สัตว์เสพย์
อาหารใดไปรู้ ห่อนแจ้งใจเอย

ตุกคู่หมู่ตุกแก อึ่งอ่างแย้แลบึ้งแตน
ผึ้งหลวงรวงเลื้อยแขวน บนปลายไม้ใหญ่รังรวง

ตุกแกคุกตูร้อง คนแหงน ดูนา
แย้บึ้งปึ้งก่าแตน ต่อเฝ้า
ผึ้งหลวงรวงเลื้อยแขวน รังเรียบ
บนปลายไม้ใหญ่เถ้า แผ่นตั้งรวงเรียง

งูเขียวเที่ยวเลื้อยแล พบตุกแกย่อมสู้กัน
ตุกแกกัดงูพัน แรงงูมากปากคลาคลาย

งูเขียวสายม่านเลื้อย ลายมัน
พบตุกแกกวดขัน เกี่ยงกล้า
งูขบกัดงูพัน รัดรอบ
แรงมากปากคลายอ้า ออกให้งูพลัน

งูเขียวรัดตุกแก ตุกแกแก่คางแขงขยัน
กัดงูงูยิ่งพัน อ้าปากง่วงล้วงตับกิน

งูเขียวแลเหลี่อมพ่น พิศพลัน
ตุแกคางแขงขยัน คาบไว้
กัดงูงูเร่งพัน เนดเครียด
ปากอ้างูจึงได้ ลากล้วงตับกิน

ยูงทองย่องเยื้องย่าง รำรางชางฟ่างปลายหาง
ปากหงอนอ่อนสำอาง ช่างรำเล่นเต้นตามกัน

ยูงทองย่องย่างเยื้อง รำฉวาง
รายร่ายฟ่ายเฟื่องหาง เฉิดหน้า
ปากหงอนอ่อนสำอาง ลายเลิศ
รำเล่นเต้นงามหง้า ปีกป้องเปนเพลง

นกเขาเค้าเคียงคู่ ก่งคอคูคู่ขานขัน
กระทาทักปักกรอกัน ข้างขันไขว่ไล่ลายชม

นกเขาขันคู่คู้ เคียงขยัน
คอเก่งคูขานขัน คั่นหน้า
กระทาทักปักกรอกัน เสียงเฉื่อย
ลามไล่ไขว่ขวัญจ้า แปลกขู้ชนแทง

ไก่ป่าจ้าเสียงเตี้ย พาลูกเมียเขี่ยหากิน
เห็นคนก่นวิ่งบิน เข้าเร้นรอกซอกซอนหาย

ไก่ป่าขันเจื่อยแจ้ว กลางดิน
ลูกเมียเขี่ยหากิน กกเหล้น
เห็นคนก่นวิ่งบิน ถามตื่น
ซอกซอนซ่อนตัวเร้น พุ่มไม้สูญหาย

ไก่ฟ้าอ้าสดแสง หัวสุกแดงแทงเดือยแนม
ปีกหางต่างสีแกม สีแต้มต่างอย่างวาดเขียน

ไก่ฟ้าหน้ากล่ำกล้า ปากแหลม
หัวแดงแฝงเดือยแนม เนื่องแข้ง
ปีกหางต่างสีแกม ลายลวด
ตัวด่างอย่างคนแกล้ง แต่งแต้มขีดเขียน

นกหว้าหน้างามลาย คือดาวรายพรายเพริศเพรา
เที่ยวกินถิ่นลำเนา พาคู่เคล้าเฝ้าชมกัน

นกหว้าหน้าเปรียบแต้ม ดรูเฉลา
ตัวลายพรายดาวเพรา เพริศหน้า
เที่ยวกินถิ่นลำเนา เคยอยู่
เคียงคู่เคล้าเฝ้าหล้า เก็บลิ้มเล็มกิน

พังพอนจรเคล้าคู่ พบพานงูอยู่สู้กัน
งูเห่าเอาขนดพัน พังพอนผันหันตัวตาม

พังพอนจรเคล้าคู่ เรียงรัน
พบพานงูสู้กัน ขบเขี้ยว
งูเห่าเอาขนดพัน รัดรวด
พังพอนจรผันเลี้ยว ปลดเปลื้องตัวตาม

โดย เจ้าฟ้ากุ้ง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s