มงคล 38 ประการ

มงคล 38 ประการ

พระพุทธเจ้า มิได้ทรงยึดวัตถุภายนอกว่าเป็นมงคล แต่ถือการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามเป็นมงคล นำมาซึ่งความสุข และความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต
พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในบทมงคลสูตร เมื่อตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่า คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญหรือมี “มงคลชีวิต”
ทรงสรุปว่ามี ๓๘ ประการได้แก่

๑. การไม่คบคนชั่ว
๒. การคบคนดีที่รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ
๓. การบูชาบุคคลอันประเสริฐ สมควรที่จะบูชา
๔. การอยู่ในถิ่นฐานอันเหมาะสม
๕. เคยทำบุญมาก่อน
๖. การตั้งตนไว้ถูกต้องเหมาะสม
๗. ความเป็นผู้รอบรู้
๘. การรอบรู้ในศิลปะ
๙. มีวินัยที่ดี
๑๐.กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต
๑๑.บำรุงบิดามารดา
๑๒.ดูแลเลี้ยงดูบุตร
๑๓.รับผิดชอบต่อคู่สมรส
๑๔.ทำงานไม่ให้คั่งค้าง
๑๕.การให้ทาน
๑๖.การประพฤติธรรม
๑๗.การสงเคราะห์ญาติ
๑๘.ทำงานที่ปราศจากโทษ
๑๙.ละเว้นจากบาป
๒๐.ไม่ดื่มน้ำเมา
๒๑.ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
๒๒.มีความเคารพ
๒๓.มีความถ่อมตน
๒๔.มีความสันโดษ
๒๕.มีความกตัญญู
๒๖.การฟังธรรมตามกาลอันควร
๒๗.มีความอดทน และข่มใจ
๒๘.เป็นผู้ว่าง่าย ไม่ดื้อรั้น
๒๙.การได้เห็นสมณะ
๓๐.การสนทนาธรรมตามเวลาอันควร
๓๑.การบำเพ็ญตบะ
๓๒.การประพฤติพรหมจรรย์ ๓๓.การมองเห็นอริยสัจ
๓๔.การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
๓๕.มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
๓๖.มีจิตไม่เศร้าโศก
๓๗.มีจิตปราศจากกิเลส
๓๘.มีจิตผ่องใส

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s